Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

67 9
75 6
33 5
35 4
50 4
34 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 13
94 13
98 13
88 13
78 13
66 13