Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

96 11
59 5
20 5
87 4
66 4
95 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 14
94 14
90 14
83 14
81 14
78 14