Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

99 4
71 4
47 4
84 4
32 4
96 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 13
90 13
87 13
81 13
78 13
66 13