Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

97 6
87 5
42 5
20 5
03 5
14 5
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 13
93 13
98 13
88 13
83 13
78 13