Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

85 4
49 4
97 3
64 3
61 3
41 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 7
94 7
98 7
90 7
87 7
81 7