Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

41 3
23 3
04 3
26 2
94 1
83 1
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 3
97 3
93 3
98 3
90 3
88 3