Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

87 6
54 5
85 5
38 4
72 4
09 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 14
98 14
90 14
83 14
43 14
76 14