Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

15 0
23 0
08 0
93 0
42 0
05 0
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

86 1
32 1