Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

37 6
12 5
60 4
11 4
49 4
13 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
94 13
93 13
98 13
87 13
81 13