Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

21 8
11 6
73 4
27 4
13 4
32 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

83 14
81 14
66 14
76 14
71 14
30 14